Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Białegostoku

OBWIESZCZENIE

o możliwości udziału społeczeństwa w sporządzaniu dokumentu pt.:
„Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Białegostoku”

Na podstawie z art. 119 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 123, ze zm.),

Prezydent Miasta Białegostoku
zawiadamia

o możliwości zapoznania się z treścią projektu dokumentu pt.: „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Białegostoku” oraz wniesienia uwag i wniosków.

Projekt „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Białegostoku” jest aktualizacją dokumentu przyjętego Uchwałą Nr LVIII/767/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 13 września 2010r. sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Białegostoku”. Dokument, w oparciu o wskazane w mapie akustycznej miasta Białegostoku obszary występowania przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, przedstawia działania i kierunki naprawcze zmierzające do zlikwidowania lub ograniczenia uciążliwości hałasowej wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Ww. projekt w terminie od 26 czerwca 2014 r. do 17 lipca 2014 r. (włącznie) poddaje się ocenie mieszkańców Białegostoku w ramach udziału społeczeństwa i udostępnia się:

-     do wglądu w siedzibie Departamentu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku
przy ul. J. K. Branickiego 9, pok. 111 (I piętro), w godzinach pracy Urzędu, oraz

-     do pobrania w wersji elektronicznej (plik PDF) na portalu miejskim www.bialystok.pl (ochrona środowiska) i na stronie internetowej www.bip.bialystok.pl (aktualności - kategoria ochrona środowiska).

Uwagi i wnioski do dokumentu należy kierować do Prezydenta Miasta Białegostoku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
17 lipca 2014 r. w formie:

-     pisemnej (adres: Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, ul. J.K. Branickiego 9, 15-950 Białystok),

-     ustnej do protokołu (w siedzibie Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. J. K. Branickiego 9, pok. 111 (I piętro), w godzinach pracy Urzędu),

-     drogą elektroniczną, bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym (adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

Wszystkie wnioski i uwagi do dokumentu zostaną rozpatrzone,
a informacje o ich uwzględnieniu zostaną zamieszczone w załączniku do „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Białegostoku" dotyczącym udziału społeczeństwa.
Uwagi i wnioski wniesione po terminie nie będą uwzględnione.

 Program

Obwieszczenie

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku”

Czytaj więcej...

Ankieta

1 ankieta

Czy uważasz, że w Białymstoku jest potrzebny wieloletni program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi?

Dodaj nową odpowiedź!
1 możliwych do oddania głosów

jVS by www.joomess.de.

Kalendarz

kwiecień 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kontakt

Urząd Miejski w Białymstoku
Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych

ul. Świętojańska 22/1
15-950 Białystok

tel.: 85 732 82 20

e-mail: centrum@um.bialystok.pl