Konsultacje

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany uchwały w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ul. Lipowej i Nowy Świat)        

Na podstawie art. 28 ust. 2 i 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) oraz uchwały Nr VII/55/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ulic Lipowej i Nowy Świat), w związku z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany uchwały Nr XXXVII/454/12 Rady Miasta Białystok z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ulic Lipowej i Nowy Świat) (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 207).

Zmiana polegać będzie na uzupełnieniu ustaleń planu dla działek o numerach geod.: 1314/1, 1314/2, 1314/3 i 1314/4 położonych na terenach oznaczonych symbolami: 2.14U, 2.10MW, 23KP, 18KDW, 6KD-L i 2KD-L, w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 13 czerwca 2014 r. (sprawa II SA/Bk 7/14) unieważniającym uchwałę w ww. zakresie.

Wnioski do ww. projektu można wnosić w terminie do 31 października 2014 r. w formie:

·     pisemnej (na adres: Departament Urbanistyki, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. dr I. Białówny 11, 15-437 Białystok lub Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok),

·     ustnej do protokołu ( w siedzibie Urzędu przy ul. dr I. Białówny 11, pok. 211),

·     drogą elektroniczną (adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Białegostoku w trakcie sporządzania projektu zmiany uchwały.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały „Program współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015”

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały

„Program współpracy Miasta Białystok
z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015”

Prezydent Miasta Białegostoku przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie „Program współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015”.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt „Program współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015”.

Konsultacje prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) oraz postanowienia uchwały nr LX/800/10 Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych.

Adresatem konsultacji społecznych są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie Miasta Białegostoku.

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii w sprawie projektu uchwały „Program współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015”.

Projekt uchwały „Program współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015”  wraz z ankietą konsultacyjną zostaną opublikowane
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”, na portalu do konsultacji społecznych www.opinie.bialystok.pl oraz przesłane pocztą elektroniczną organizacjom pozarządowym, których dane są umieszczone w dobrowolnej bazie danych Urzędu Miejskiego w Białymstoku znajdującej się na portalu miejskim w zakładce „Organizacje pozarządowe”.

 Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiada Urząd Miejski w Białymstoku Departament Spraw Społecznych Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych.

Opinie do przedmiotowego projektu należy składać w formie pisemnej za pomocą ankiety konsultacyjnej do dnia 5 października 2014 r. Opinie można dostarczyć osobiście do siedziby Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych,
ul. Świętojańska 22 lok. 1, 15-082 Białystok w godz. 08.00-16.00 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Warunkiem udziału w konsultacji jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych oraz imienia, nazwiska i kontaktu do osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji, zgłaszającej udział w konsultacjach.

W załączeniu znajduje się projekt uchwały oraz ankieta konsultacyjna.

Projekt uchwały

Program współpracy 2015 Ankieta konsultacyjna

Budżet Partycypacyjny 2015 – ewaluacja

Co się udało a co można poprawić? Które rozwiązania sprawdziły się, a z których lepiej zrezygnować? Na te i wiele innych pytań dotyczących Budżetu Partycypacyjnego w Białymstoku spróbujemy wspólnie odpowiedzieć podczas ewaluacji tego nowego przedsięwzięcia

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wprowadzenia „Regulaminu konsultacji społecznych Miasta Białegostoku”

1.    Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt „Regulaminu konsultacji społecznych Miasta Białegostoku”. Założenia regulaminu zostały opracowane w ramach projektu partnerskiego„Wspólnym głosem” realizowanego przez Miasto Białystok, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych i Federację Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok.

2.    Konsultacje prowadzone są w oparciu art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318).

3.    Adresatem konsultacji społecznych są mieszkańcy Białegostoku, organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których siedzibą jest Miasto Białystok.

4.    Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii w sprawie projektu „Regulaminu konsultacji społecznych Miasta Białegostoku”.

5.    Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia „Regulaminu konsultacji społecznych Miasta Białegostoku” zostanie opublikowany na portalu miejskim www.bialystok.pl, na portalu www.opinie.bialystok.pl oraz przesłany pocztą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego znajdującym się w dobrowolnej bazie danych umieszczonej na portalu miejskim.

6.    Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiada Departament Spraw Społecznych Urząd Miejski w Białymstoku.

7.    Opinie do przedmiotowego projektu należy składać w formie pisemnej do dnia  
19 października 2014 r. Opinie można dostarczyć osobiście do siedziby Departamentu Spraw Społecznych Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych przy ul. Świętojańskiej 22 lok. 1, 15-082 Białystok w godz.
08.00-15.00 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

8.    Warunkiem udziału w konsultacjach społecznych
- mieszkańców Białegostoku – jest podanie imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania,
- organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, których siedzibą jest Miasto Białystok -  podanie nazwy podmiotu i danych rejestrowych oraz imienia, nazwiska i kontaktu do osoby upoważnionej do reprezentowania, zgłaszającej udział w konsultacjach wraz z podpisaną klauzulą: „Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do prowadzenia konsultacji społecznych dotyczących „Regulaminu konsultacji społecznych Miasta Białegostoku”.

9.    Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych: 19 września 2014 r.

Termin zakończenia konsultacji: 20 października 2014 r.

W załączeniu znajduje się projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultacji społecznych Miasta Białegostoku”.

Projekt uchwały

Konsultacje społeczne Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych BOF

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014- 2020. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 27.08. (środa), o godzinie 16.00 w Auli Wydziału Prawa UwB przy ul. Mickiewicza 1 w Białymstoku

Czytaj więcej...

Ankieta

1 ankieta

Czy uważasz, że w Białymstoku jest potrzebny wieloletni program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi?

Dodaj nową odpowiedź!
1 możliwych do oddania głosów

jVS by www.joomess.de.

Kalendarz

kwiecień 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kontakt

Urząd Miejski w Białymstoku
Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych

ul. Świętojańska 22/1
15-950 Białystok

tel.: 85 732 82 20

e-mail: centrum@um.bialystok.pl