Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Zawady w Białymstoku (rejon ul. Chmielowej)

Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) i uchwały Nr L/576/13 Rady Miasta Białystok z dnia 28 października 2013 r. oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1235 ze zmianami), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, Prezydent Miasta Białegostoku zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Zawady w Białymstoku (rejon ul. Chmielowej), obejmującego obszar ograniczony ulicami: Lodową, Polną, Zawady i granicą administracyjną miasta.

Ww. projekt i prognoza oddziaływania na środowisko oraz dokumentacja projektu zmiany planu będą wyłożone w terminie
od  08 lipca do 29 lipca 2014 r. w siedzibie Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11, pokój 212 (II piętro)  w godzinach pracy Urzędu oraz dostępne (projekt i prognoza) na stronie internetowej www.bip.bialystok.pl
(w AKTUALNOŚCIACH).

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 23.07.2014 r. o godz. 1000 w siedzibie Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku
przy ul. dr. I. Białówny 11, w pokoju nr 216 (II piętro).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (…), można wnosić uwagi dotyczące ustaleń przyjętych w projekcie planu miejscowego
i prognozie oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy kierować do Prezydenta Miasta Białegostoku
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  12.08.2014 r., w formie:

  • pisemnej (adres: Departament Urbanistyki, Urząd Miejski
    w Białymstoku, ul. dr I. Białówny 11, 15-437 Białystok),
  • ustnej - do protokołu (w siedzibie Departamentu      Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku
    przy ul. dr I. Białówny 11, w pokoju nr 217),
  • drogą elektroniczną (adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

Wniesione uwagi zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Białegostoku w terminie nie dłuższym niż 21 dni od upływu terminu ich składania.

OBWIESZCZENIE

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Białegostoku

OBWIESZCZENIE

o możliwości udziału społeczeństwa w sporządzaniu dokumentu pt.:
„Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Białegostoku”

Na podstawie z art. 119 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 123, ze zm.),

Prezydent Miasta Białegostoku
zawiadamia

o możliwości zapoznania się z treścią projektu dokumentu pt.: „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Białegostoku” oraz wniesienia uwag i wniosków.

Projekt „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Białegostoku” jest aktualizacją dokumentu przyjętego Uchwałą Nr LVIII/767/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 13 września 2010r. sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Białegostoku”. Dokument, w oparciu o wskazane w mapie akustycznej miasta Białegostoku obszary występowania przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, przedstawia działania i kierunki naprawcze zmierzające do zlikwidowania lub ograniczenia uciążliwości hałasowej wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Ww. projekt w terminie od 26 czerwca 2014 r. do 17 lipca 2014 r. (włącznie) poddaje się ocenie mieszkańców Białegostoku w ramach udziału społeczeństwa i udostępnia się:

-     do wglądu w siedzibie Departamentu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku
przy ul. J. K. Branickiego 9, pok. 111 (I piętro), w godzinach pracy Urzędu, oraz

-     do pobrania w wersji elektronicznej (plik PDF) na portalu miejskim www.bialystok.pl (ochrona środowiska) i na stronie internetowej www.bip.bialystok.pl (aktualności - kategoria ochrona środowiska).

Uwagi i wnioski do dokumentu należy kierować do Prezydenta Miasta Białegostoku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
17 lipca 2014 r. w formie:

-     pisemnej (adres: Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, ul. J.K. Branickiego 9, 15-950 Białystok),

-     ustnej do protokołu (w siedzibie Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. J. K. Branickiego 9, pok. 111 (I piętro), w godzinach pracy Urzędu),

-     drogą elektroniczną, bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym (adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

Wszystkie wnioski i uwagi do dokumentu zostaną rozpatrzone,
a informacje o ich uwzględnieniu zostaną zamieszczone w załączniku do „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Białegostoku" dotyczącym udziału społeczeństwa.
Uwagi i wnioski wniesione po terminie nie będą uwzględnione.

 Program

Obwieszczenie

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku”

Czytaj więcej...

Ankieta

1 ankieta

Czy uważasz, że w Białymstoku jest potrzebny wieloletni program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi?

Dodaj nową odpowiedź!
1 możliwych do oddania głosów

jVS by www.joomess.de.

Kalendarz

kwiecień 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kontakt

Urząd Miejski w Białymstoku
Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych

ul. Świętojańska 22/1
15-950 Białystok

tel.: 85 732 82 20

e-mail: centrum@um.bialystok.pl