OBWIESZCZENIE

Opublikowano: wtorek, 16, grudzień 2014 08:30

OBWIESZCZENIE

           o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Leśna Dolina w Białymstoku

(rejon Alei Jana Pawła II i ul. Hotelowej)

            Na podstawie art.17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) i uchwały Nr LX/666/124 Rady Miasta Białystok z dnia z dnia 26 maja 2014 r. oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Leśna Dolina w Białymstoku (rejon Alei Jana Pawła II i ul. Hotelowej), obejmującego obszar ograniczony ulicami: Aleją Jana Pawła II, Bacieczki, Hotelową oraz od południa ścianą Lasu Bacieczki.

           Ww. projekt i prognoza oddziaływania na środowisko będą wyłożone w terminie od 16 grudnia 2014 r. do 5 stycznia 2015 r. w siedzibie Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11, pokój 212 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu oraz dostępne na stronie internetowej www.bip.bialystok.pl (w AKTUALNOŚCIACH).

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 19 grudnia 2014 r. o godz. 10oo w siedzibie Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11, w pokoju nr 216 (II piętro).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (...), można wnosić uwagi dotyczące ustaleń przyjętych w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy kierować do Prezydenta Miasta Białegostoku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2015 r., w formie:

Wniesione uwagi zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Białegostoku w terminie nie dłuższym niż 21 dni od upływu terminu ich składania.