Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi

Szanowni Państwo!

Prezydent Miasta Białegostoku przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016”.

Opinie do projektu należy składać w formie pisemnej za pomocą Ankiety konsultacyjnej do dnia 12 listopada 2015 r.  osobiście do siedziby Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych, ul. Świętojańska 22 lok. 1, 15-082 Białystok w godz. 08.00-16.00 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

index.php 149 B 11/05/2019 14:39:55
Program współpracy 2016 Ankieta konsultacyjna.doc 62.5 KB 03/11/2015 05:04:27
Program współpracy 2016.pdf 234.8 KB 03/11/2015 14:20:37

Miejski Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży białostockich szkół

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały

„Miejski Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży białostockich szkół"

 

Prezydent Miasta Białegostoku przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały
w sprawie „Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży białostockich szkół".

 1. Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt „Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży białostockich szkół.
 2. Konsultacje prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536
  z późn. zm.) oraz postanowienia uchwały nr LX/800/10 Rady Miejskiej Białegostoku
  z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego
  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych.
 3. Adresatem konsultacji społecznych są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie Miasta Białegostoku.
 4. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii w sprawie projektu „Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży białostockich szkół".
 5. Projekt uchwały „Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży białostockich szkół" wraz z ankietą konsultacyjną zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku w zakładce „Organizacje pozarządowe" oraz przesłane pocztą elektroniczną organizacjom pozarządowym znajdującym się w bazie danych Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych.
 6. Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiada Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy ul. Legionowa 7.
 7. Opinie do przedmiotowego projektu należy składać w formie pisemnej za pomocą ankiety konsultacyjnej do dnia 8 stycznia 2015 r. Opinie można dostarczyć osobiście do siedziby Departamentu Edukacji, ul. Legionowa 7, 15-281 Białystok w godz. poniedziałek 08.00-17.00, wtorek-piątek 07.30-15.30 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 8. Warunkiem udziału w konsultacji jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych, oraz imienia, nazwiska i kontaktu do osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji, zgłaszającej udział w konsultacjach.
 9. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych: 30 grudzień 2014 r.

Podjęcie uchwały ma na celu dostosowanie do obowiązującego stanu prawnego w zakresie przyznawanych stypendiów na podstawie:

- Uchwały Nr LIV/634/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki i osiągnięcia   w nauce (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2006 r. Nr 90, poz. 891; z 2011 r. Nr 108, poz. 1242),

- Uchwały Nr XXV/256/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom i studentom uzdolnionym artystycznie (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2008 r. Nr 82 poz. 756; z 2011 r. Nr 108, poz. 1243),

- Uchwały Nr XLII/528/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów za innowacyjną myśl techniczną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2009 r. Nr 124 poz. 1379),

Przyjęcie programu pozwoli na kontynuowanie działań na podstawie wyżej wymienionych uchwał stypendialnych w oparciu o art. 90t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Termin zakończenia konsultacji: 8 styczeń 2015 r.

Załączniki:

130ea938.gz 0 B 12/09/2019 21:46:00
ankieta_konsultacyjna.doc 29.5 KB 09/01/2015 09:26:49
index.php 129 B 11/05/2019 14:39:41
projekt_uchwaly.pdf 957.96 KB 08/01/2015 09:44:39

Konsultacje

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Sienkiewicza w Białymstoku (rejon ul. Ogrodowej i Fabrycznej)

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) oraz w związku z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Białystok uchwały Nr LXIII/720/14  z dnia 22 września 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Sienkiewicza w Białymstoku (rejon ul. Ogrodowej i Fabrycznej), obejmującego obszar ograniczony ulicami: Ciepłą, Ogrodową, Sienkiewicza i Jurowiecką - z przewidywanym przeznaczeniem głównie pod zabudowę  usługową i mieszkaniową wielorodzinną oraz komunikację.

W ramach opracowania sporządzona zostanie prognoza oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją projektu planu w Departamencie Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11, pokój nr 211. Wnioski do ww. planu, prognozy i postępowania w tej sprawie można wnosić w terminie do 21 listopada 2014 r. w formie:

 • pisemnej (na adres: Departament Urbanistyki, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. dr I. Białówny 11, 15-437 Białystok lub Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok),
 • ustnej do protokołu ( w siedzibie Urzędu przy ul. dr I. Białówny 11, pok. 211),
 • drogą elektroniczną (adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Białegostoku w trakcie sporządzania projektu planu.

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

           o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Leśna Dolina w Białymstoku

(rejon Alei Jana Pawła II i ul. Hotelowej)

            Na podstawie art.17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) i uchwały Nr LX/666/124 Rady Miasta Białystok z dnia z dnia 26 maja 2014 r. oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Leśna Dolina w Białymstoku (rejon Alei Jana Pawła II i ul. Hotelowej), obejmującego obszar ograniczony ulicami: Aleją Jana Pawła II, Bacieczki, Hotelową oraz od południa ścianą Lasu Bacieczki.

           Ww. projekt i prognoza oddziaływania na środowisko będą wyłożone w terminie od 16 grudnia 2014 r. do 5 stycznia 2015 r. w siedzibie Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11, pokój 212 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu oraz dostępne na stronie internetowej www.bip.bialystok.pl (w AKTUALNOŚCIACH).

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 19 grudnia 2014 r. o godz. 10oo w siedzibie Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11, w pokoju nr 216 (II piętro).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (...), można wnosić uwagi dotyczące ustaleń przyjętych w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy kierować do Prezydenta Miasta Białegostoku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2015 r., w formie:

 • pisemnej (adres: Departament Urbanistyki, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. dr I. Białówny 11, 15-437 Białystok),
 • ustnej - do protokołu (w siedzibie Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11, w pokoju nr 212),
 • drogą elektroniczną (adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

Wniesione uwagi zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Białegostoku w terminie nie dłuższym niż 21 dni od upływu terminu ich składania.

Konsultacje

OGŁOSZENIE

           o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Sienkiewicza i Bojary
w Białymstoku (rejon ulic Jurowieckiej, Sienkiewicza, Warszawskiej, Pałacowej, Al. J. Piłsudskiego i Fabrycznej)

            Na podstawie art.17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) i uchwały Nr LXII/44691/12 Rady Miasta Białystok z dnia z dnia 23 czerwca 2014 r. oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Sienkiewicza i Bojary w Białymstoku (rejon ulic Jurowieckiej, Sienkiewicza, Warszawskiej, Pałacowej, Al. J. Piłsudskiego i Fabrycznej).

         Zmiana planu polega na wyłączeniu terenu objętego zmianą z ustaleń planu obowiązującego. Przedmiotowy teren, na podstawie decyzji MON, stanowi terenem zamknięty. Zgodnie z art. 14 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „planu miejscowego nie sporządza się dla terenów zamkniętych...".

        Ww. projekt i prognoza oddziaływania na środowisko będą wyłożone w terminie od 29 października do 18 listopada 2014 r. w siedzibie Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11, pokój 211 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu oraz dostępne na stronie internetowej www.bip.bialystok.pl (w AKTUALNOŚCIACH).

Dyskusja publiczna nad projektem zmiany planu odbędzie się w dniu 05.11.2014 r. o godz. 10oo w siedzibie Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11, w pokoju nr 216 (II piętro).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (...), można wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy kierować do Prezydenta Miasta Białegostoku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.12.2014 r., w formie:

 • pisemnej (adres: Departament Urbanistyki, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. dr I. Białówny 11, 15-437 Białystok),
 • ustnej - do protokołu (w siedzibie Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11, w pokoju nr 211),
 • drogą elektroniczną (adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

Wniesione uwagi zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Białegostoku w terminie nie dłuższym niż 21 dni od upływu terminu ich składania.

Zastępca Prezydenta Miasta

                                                                                     mgr Andrzej Bronisław Meyer

Ankieta

1 ankieta

Czy uważasz, że w Białymstoku jest potrzebny wieloletni program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi?

Dodaj nową odpowiedź!
1 możliwych do oddania głosów

jVS by www.joomess.de.

Kalendarz

wrzesień 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kontakt

Urząd Miejski w Białymstoku
Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych

ul. Świętojańska 22/1
15-950 Białystok

tel.: 85 732 82 20

e-mail: centrum@um.bialystok.pl