OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Białymstoku (w rejonie ulic: Ks. S. Suchowolca i Zalesie)

    Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz w związku z art. 39 ust. 1 pkt 1 usta-wy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Białystok uchwały Nr LXIV/740/14 z dnia 20 października 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zago-spodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Białymstoku (w rejonie ulic: Ks. S. Suchowolca i Zalesie), obejmującego obszar położony pomiędzy ulicami: Ks. S. Suchowolca, Zalesie i Bukszpanową - z przewidywanym przeznaczeniem głównie pod posze-rzenie istniejącego cmentarza oraz zieleń urządzoną.
W ramach opracowania sporządzona zostanie prognoza oddziaływania na środowisko.

Wnioski do ww. projektu planu i prognozy można wnosić w terminie do 7 kwietnia 2015 r. w formie:
pisemnej (na adres: Departament Urbanistyki, Urząd Miejski w Białymstoku,             

  • ul. dr I. Białówny 11, 15-437 Białystok lub Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Sło-nimska 1, 15-950 Białystok),
  • ustnej do protokołu ( w siedzibie Urzędu przy ul. dr I. Białówny 11, pok. 217),
  • drogą elektroniczną (adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przed-miot wniosku.
Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Białegostoku w trakcie sporządzania projektu planu.

index.php 128 B 11/05/2019 14:45:56
obwieszczenie- os. Dojlidy Górne.pdf 345.21 KB 23/03/2015 08:47:52
Uchwała LXIV-740-14-2 os. Dojlidy Górne.pdf 856.54 KB 21/03/2015 15:35:00

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli: Młodych i Słoneczny Stok w Białymstoku (rejon ul. Marczukowskiej i ul. Hetmańskiej)

Na podstawie art.17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) i uchwały Nr XII/91/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia          z dnia 30 maja 2011 r. oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji           o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli: Młodych i Słoneczny Stok w Białymstoku (rejon ul. Marczukowskiej i ul. Hetmańskiej), obejmującego obszar położony pomiędzy ul. Hetmańską, Al. Jana Pawła II i doliną rzeki Białej i Bażantarki - w zakresie objętym zmianami.
W projekcie planu wprowadzono następujące zmiany:
•    w tekście projektu planu (wyróżnione kursywą i podkreśleniem , polegające głównie na:
1)    wprowadzeniu objaśnień pojęć (§ 3 ust. 1 pkt 6 i 17),
2)    rozszerzeniu i doprecyzowaniu ustaleń dotyczących oznaczeń graficznych (§ 4 ust. 1) oraz no-śników reklamy, szyldów i szyldów reklamowych (§ 6 ),
3)    doprecyzowaniu ustaleń dotyczących aranżacji i wystroju sezonowych ogródków gastrono-micznych (§ 13 pkt 1 lit b),
4)    rozszerzeniu ustaleń dotyczących obrony cywilnej (§ 18 pkt 1) i dotyczących zakazów (§ 20 pkt 1 lit. c trzeci tiret oraz lit. f),
5)    zmianach zapisów dotyczących wysokości zabudowy (§ 34 ust. 4 pkt 1 lit. d drugi tiret oraz § 35 ust 3 pkt 1 lit. c);
•    na rysunku projektu planu na terenie 1U,UC,P zmieniono przebieg linii wydzielenia wewnętrz-nego oraz nieprzekraczalnej linii zabudowy.

     Ww. projekt i prognoza oddziaływania na środowisko będą wyłożone w terminie od 17 marca             do 7 kwietnia 2015 r. w siedzibie Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11, pokój 212 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu oraz dostępne na stronie internetowej www.bip.bialystok.pl (w AKTUALNOŚCIACH).
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 24.03.2015 r. o godz. 10oo w siedzibie Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11, w pokoju nr 216 (II piętro).
 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (…), można wnosić uwagi dotyczące zmienionych ustaleń przyjętych w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy kierować do Prezydenta Miasta Białegostoku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprze-kraczalnym terminie do dnia  21.04.2015 r., w formie:
•    pisemnej (adres: Departament Urbanistyki, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. dr I. Białówny 11, 15-437 Białystok lub Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok),
•    ustnej - do protokołu (w siedzibie Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11, w pokoju nr 212),
•    drogą elektroniczną (adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).
Wniesione uwagi zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Białegostoku w terminie nie dłuższym niż 21 dni od upływu terminu ich składania.

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka w Białymstoku (rejon przedłużenia ul. Jutrzenki)

Na podstawie art.17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) i uchwały Nr LX/667/14  Rady Miasta Białystok z dnia 26 maja 2014 r. oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wy-łożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-go części osiedla Jaroszówka w Białymstoku (rejon przedłużenia ul. Jutrzenki), obejmującego obszar ograniczony: od zachodu zabudową mieszkaniową jednorodzinną położoną przy ul. Baśniowej, od północy ul. Wiślaną, od wschodu ul. J. K. Kluka i od południa pasem linii energetycznych wysokiego napięcia.
Ww. projekt i prognoza oddziaływania na środowisko będą wyłożone w terminie od  17 marca do 7 kwietnia 2015 r. w siedzibie Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego  w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11, pokój 212 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu oraz dostępne na stronie internetowej www.bip.bialystok.pl.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się  w dniu 25.03.2015 r. o godz. 10oo w siedzibie Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11, w pokoju nr 216 (II piętro).
 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-wisku (…), można wnosić uwagi dotyczące ustaleń przyjętych w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy kierować do Prezydenta Miasta Białegostoku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  21.04.2015 r., w formie:
pisemnej (adres: Departament Urbanistyki, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. dr I. Białówny 11, 15-437 Białystok lub Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok),
ustnej - do protokołu (w siedzibie Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11, w pokoju nr 212),
drogą elektroniczną (adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

Wniesione uwagi zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Białegostoku w terminie nie dłuższym niż 21 dni od upływu terminu ich składania.

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Młodych w Białymstoku (rejon ulic Zwycięstwa i Prowiantowej)

    Na podstawie art.17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) i uchwały Nr XLIX/557/13 Rady Miasta Białystok z dnia 30 września 2013 r. oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Młodych w Białymstoku (rejon ulic Zwycięstwa i Prowiantowej), obejmującego obszar ograniczony ulicami: Zwycięstwa, Gruntową, Prowiantową, M. Dąbrowskiej i terenem PKP - w zakresie objętym zmianami.

W projekcie planu wprowadzono następujące zmiany:
•    w tekście projektu planu (wyróżnione kursywą i podkreśleniem), polegające głównie na:
1)    korekcie zapisów dotyczących poziomu hałasu i ochrony zabudowy przed hałasem,
2)    likwidacji terenu oznaczonego dotychczas symbolem 4KPL,ZP i wprowadzeniu funkcji usługowej na nowopowstały teren 4U,  
3)    korekcie zapisów dotyczących zakazu lokalizacji wjazdów dostawczych i technicznych,
4)    zmianie maksymalnej wysokości zabudowy na terenach: 1MW,U na części obszaru wydzielenia wewnętrznego „D” i 2MW,U;
•    na rysunku projektu planu, polegające głównie na:
1)    zmniejszeniu szerokości ulicy oznaczonej symbolem 5KD-L,
2)    wprowadzeniu terenu 4U (pierwotnie teren oznaczony symbolem 4KPL,ZP),  
3)    zmianie przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy na terenie 3U,UC od strony ulicy 5KD-L.

     Ww. projekt i prognoza oddziaływania na środowisko będą wyłożone w terminie od 17 marca                do 7 kwietnia 2015 r. w siedzibie Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11, pokój 212 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu oraz dostępne na stronie internetowej www.bip.bialystok.pl (w AKTUALNOŚCIACH).
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 23.03.2015 r. o godz. 10oo w siedzibie Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11, w pokoju nr 216 (II piętro).
 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (…), można wnosić uwagi dotyczące zmienionych ustaleń przyjętych w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy kierować do Prezydenta Miasta Białegostoku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprze-kraczalnym terminie do dnia 21.04.2015 r., w formie:
•    pisemnej (adres: Departament Urbanistyki, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. dr I. Białówny 11, 15-437 Białystok lub Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok),
•    ustnej - do protokołu (w siedzibie Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11, w pokoju nr 212),
•    drogą elektroniczną (adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).
Wniesione uwagi zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Białegostoku w terminie nie dłuższym niż 21 dni od upływu terminu ich składania.

Przygotowanie gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020

Zapraszamy na spotkanie w ramach opracowania pt. „Studium transportowe Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”, realizowanego w ramach projektu pn.: „Przygotowanie gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 27 lutego 2015 r. o godz. 13:00 w sali nr 0.77 CT w Budynku Centrum  Technologicznego Białostockiego Parku Naukowo-Technicznego przy ul. Żurawiej 71, w Białymstoku.

Przedmiotem drugiego, z zaplanowanych czterech spotkań w formie panelu ekspertów będzie prezentacja przez Wykonawcę modelu symulacyjnego, analizy transportu kolejowego oraz wyników badań terenowych w ramach projektu Studium transportowego Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Ankieta

1 ankieta

Czy uważasz, że w Białymstoku jest potrzebny wieloletni program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi?

Dodaj nową odpowiedź!
1 możliwych do oddania głosów

jVS by www.joomess.de.

Kalendarz

listopad 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kontakt

Urząd Miejski w Białymstoku
Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych

ul. Świętojańska 22/1
15-950 Białystok

tel.: 85 732 82 20

e-mail: centrum@um.bialystok.pl