Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Białegostoku i gmin Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów do roku 2020” oraz prognozy oddziaływania na środowisko

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU


informuje

o przystąpieniu do konsultacji społecznych przeprowadzanych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „


 

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Skorupy w Białymstoku (rejon ulic: Zaściańskiej i Nowowarszawskiej)

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Skorupy w Białymstoku (rejon ulic: Zaściańskiej i Nowowarszawskiej), obejmuje działki o nr geodezyjnych: 579/2, 580/2, 582/2, 594/2, 599/2, 600/2, 614/2, 616/2  położone pomiędzy ulicami Pomorską i Kujawską.
    Zmiana planu dotyczy przeznaczenia terenu oznaczonego w obowiązującym planie symbolem 4.2UOS (teren usług z zakresu kultu religijnego) pod zabudowę mieszkaniową i usługową.
W ramach opracowania sporządzona zostanie prognoza oddziaływania na środowi-sko.
Wnioski do ww. projektu zmiany planu i prognozy można wnosić w terminie do 3 czerwca 2015 r. w formie:

  • pisemnej (na adres: Departament Urbanistyki, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. dr I. Białówny 11, 15-437 Białystok lub Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok),
  • ustnej do protokołu ( w siedzibie Urzędu przy ul. dr I. Białówny 11, pok. 217),
  • drogą elektroniczną (adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Białegostoku w trakcie sporządzania projektu zmiany planu.

index.php 137 B 11/05/2019 14:45:33
informacja o m.p.z.p. os. Skorupy.pdf 346.53 KB 14/05/2015 03:54:16
LXII-693-14-1.pdf 2.17 MB 14/05/2015 10:57:25

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie zasad korzystania z wypożyczalni sprzętu sportowego prowadzonej w Zespole Szkół Nr 6 w Białymstoku oraz ustalenia wysokości opłat za wypożyczanie sprzętu sportowego

Prezydent Miasta Białegostoku przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały
w sprawie zasad korzystania z wypożyczalni sprzętu sportowego prowadzonej w Zespole Szkół Nr 6 w Białymstoku oraz ustalenia wysokości opłat za wypożyczanie sprzętu sportowego

1.    Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały w sprawie zasad korzystania
z wypożyczalni sprzętu sportowego prowadzonej w Zespole Szkół Nr 6 w Białymstoku oraz ustalenia wysokości opłat za wypożyczanie sprzętu sportowego.

2.    Konsultacje prowadzone są w oparciu o zapisy uchwały Nr LX/800/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych  oraz przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.).
3.     Adresatem konsultacji społecznych są organizacje pozarządowe oraz podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie Miasta Białystok.
4.    Konsultacje przeprowadza się w celu poznania i zebrania opinii oraz propozycji środowisk Miasta Białegostoku na temat zapisów zawartych w projekcie uchwały w sprawie zasad korzystania z wypożyczalni sprzętu sportowego prowadzonej w Zespole Szkół Nr 6
w Białymstoku oraz ustalenia wysokości opłat za wypożyczanie sprzętu sportowego.

5.    Projekt uchwały w sprawie zasad korzystania z wypożyczalni sprzętu sportowego prowadzonej w Zespole Szkół Nr 6 w Białymstoku oraz ustalenia wysokości opłat za wypożyczanie sprzętu sportowego wraz z ankietą konsultacyjną zostaną opublikowane na portalu miejskim www.bialystok.pl w zakładkach „Edukacja” i „Organizacje pozarządowe”, na portalu opinie.bialystok.pl oraz przesłany pocztą elektroniczną organizacjom pozarządowym znajdującym się w bazie danych Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych.

6.    Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiada Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Legionowej 7.
7.    Opinie do przedmiotowego projektu należy składać w formie pisemnej do dnia
 26 marca 2015 r . Opinie można dostarczyć osobiście do siedziby Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Legionowa 7, 15-281 Białystok, bądź przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
8.    Warunkiem udziału w konsultacji jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych oraz imienia, nazwiska i kontaktu do osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji, zgłaszającej udział w konsultacjach.
9.    Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych: 17 marca 2015 r.
Termin zakończenia konsultacji: 26 marca 2015 r.

W załączeniu:
1.    Projekt uchwały w sprawie zasad korzystania z wypożyczalni sprzętu sportowego prowadzonej w Zespole Szkół Nr 6 w Białymstoku oraz ustalenia wysokości opłat za wypożyczanie sprzętu sportowego.
2.    Ankieta konsultacyjna.

ankieta konsultacyjna-1.doc 30 KB 19/03/2015 20:22:09
index.php 149 B 11/05/2019 14:45:53
projekt uchwały-1.pdf 1.15 MB 19/03/2015 15:02:53

Konsultacje społeczne w sprawie dofinansowania wkładów własnych

Prezydent Miasta Białegostoku zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie Miasta Białegostoku do konsultacji społecznych projektu zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Białegostoku w 2015 roku w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.

Projekt zarządzenia powstał przy udziale Zespołu Konsultacyjnego ds. Organizacji Pozarządowych działającego przy Prezydencie Miasta Białegostoku.

Opinie należy składać w formie pisemnej za pomocą ankiety konsultacyjnej do dnia 15 kwietnia 2015 r. Opinie można dostarczać osobiście do siedziby Departamentu Spraw Społecznych Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych przy ul. Świętojańskiej 22 lok. 1, 15-082 Białystok codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-16.00 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Termin zakończenia konsultacji: 15 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE o przystąpieniuu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku (rejon ul. Dolistowskiej i ul. Pieczurki)

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-waniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz w związku z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Białystok uchwały Nr V/51/15 z dnia 23 lutego 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku (rejon ul. Dolistowskiej i ul. Pieczurki), obejmującego obszar ograniczony: ul. Rolną, ul. Dolistowską i rzeką Dolistówką - z przewidywanym przeznaczeniem głównie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością lokalizacji funkcji usługowej oraz zieleń urządzoną.
W ramach opracowania sporządzona zostanie prognoza oddziaływania na środowisko.
Wnioski do ww. planu i prognozy można wnosić w terminie do 7 kwietnia 2015 r.              

  • w formie: pisemnej (na adres: Departament Urbanistyki, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. dr I. Białówny 11, 15-437 Białystok lub Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Sło-nimska 1, 15-950 Białystok),
  • ustnej do protokołu (w siedzibie Urzędu przy ul. dr I. Białówny 11, pok. 212),
  • drogą elektroniczną (adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przed-miot wniosku.
Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Białegostoku w trakcie sporządzania projektu planu.

index.php 176 B 11/05/2019 14:45:45
obwieszczenie os. Wygoda.pdf 336.75 KB 21/03/2015 14:44:47
Uchwała- os. Wygoda.pdf 790.82 KB 21/03/2015 11:22:14

Ankieta

1 ankieta

Czy uważasz, że w Białymstoku jest potrzebny wieloletni program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi?

Dodaj nową odpowiedź!
1 możliwych do oddania głosów

jVS by www.joomess.de.

Kalendarz

listopad 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kontakt

Urząd Miejski w Białymstoku
Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych

ul. Świętojańska 22/1
15-950 Białystok

tel.: 85 732 82 20

e-mail: centrum@um.bialystok.pl