OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli: Młodych i Słoneczny Stok w Białymstoku (rejon ul. Marczukowskiej i ul. Hetmańskiej)

Opublikowano: środa, 12, sierpień 2015 07:20

Na podstawie art.17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami) i uchwały Nr XII/91/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30 maja 2011 r. oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, Prezydent Miasta Białegostoku zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli: Młodych i Słoneczny Stok w Białymstoku (rejon ul. Marczukowskiej i ul. Hetmańskiej), obejmującego obszar położony pomiędzy ul. Hetmańską, Al. Jana Pawła II i doliną rzeki Białej i Bażantarki - w zakresie objętym zmianami.

Szczegóły konsultacji m. p. z. p. znajdują się w załączniku do obwieszczenia.